Home
Kontakt Aarhus-GF

Sidste nyt

26 oktober 2004
AAB HÅNDBOLD’s protestsag over for Århus GF
Af: Jan Børjesson
Den seneste tids omfattende pressedækning af AAB HÅNDBOLD’s protestsag over for Århus GF giver Århus GF anledning til at fremkomme med sine officielle bemærk-ninger til sagen, som følger:

Den seneste tids omfattende pressedækning af AAB HÅNDBOLD’s protestsag over for Århus GF giver Århus GF anledning til at fremkomme med sine officielle bemærkninger til sagen, som følger:

Reglerne skal holdes

Århus GF går som alle andre ind for, at gældende regler skal overholdes.

Dette indebærer bl.a., at de spillere, der løber på banen, hver for sig skal have en gyldig spilletilladelse.

Spilletilladelser meddeles af DHF. Når en klub modtager en spilletilladelse i form af en bekræftelse på, at en spiller er spilleberettiget med tilhørende påtegning på spillerens spillercertifikat, foreligger der en gyldig spilletilladelse.

Når en spilletilladelse er modtaget fra DHF, rejser Århus GF ikke tvivl om, hvorvidt spilletilladelsen nu også er gældende efter sit indhold. Århus GF formoder, at ej heller andre klubber gør dette.

Med andre ord: Når Århus GF modtager spilletilladelse på Robert Gunnarsson, Lars Juul m.fl., skriver vi ikke tilbage til DHF og spørger, om vi nu kan være helt sikre på, at den spiller, som vi netop har modtaget spilletilladelse for, rent faktisk også er spil-leberettiget.

En spiller er spilleberettiget og kan derfor aldrig være ulovligt anvendt, når der foreligger en gyldig spilletilladelse.

Hvis DHF har meddelt en spilletilladelse ved en fejl, må DHF få berigtiget fejlen og efter omstændighederne tilbagekalde spilletilladelsen, således at spilleren derefter ikke længere er spilleberettiget.

Erik Veje Rasmussens spilletilladelse

Erik Veje Rasmussens spilletilladelse adskiller sig ikke fra de øvrige spilleres.

Århus GF er i besiddelse af Erik Veje Rasmussens spillercertifikat, der bærer påtegning fra Dansk Håndbold Forbund om, at han er spilleberettiget fra den 24. november 2003.

Af fremsendelsesskrivelse fra DHF fremgår følgende:

”Som det fremgår af spillercertifikatet, er spilleren (Erik Veje Rasmussen) spilleberettiget i anmeldelsespligtige kampe pr. den 24. november 03, jf. DHF’s turneringsreglement, stk. 4.12.”

Århus GF har ikke fantasi til at forestille sig, at nogen klubber efter at have anvendt en spiller på baggrund af en meddelt spilletilladelse, som ikke indeholder forbehold af nogen art, finder det rigtigt eller for den sags skyld rimeligt efterfølgende at skulle blive mødt med en indsigelse om, at spilleren – trods udstedt spilletilladelse - alligevel ikke er spilleberettiget.

AAB HÅNDBOLD Håndhold udgør dog indtil videre en undtagelse.

Mediernes dækning af sagen efterlader det indtryk, at Århus GF har baseret sin brug af Erik Veje Rasmussen på telefoniske drøftelser med DHF.

Dette er altså ikke tilfældet. Århus GF’s brug af Erik Veje Rasmussen baserer sig på en sædvanlig udstedt spilletilladelse.

Den manglende formular

DHF har en standardformular benævnt ”erklæring om lønnede forhold for foreninger i 2. division eller højere”.

Det fremgår af erklæringen, at den omfatter enkeltpersoner, der aflønnes af foreningen med en skattepligtig lønsum på kr. 12.000 eller derover pr. år.

I erklæringen skal angives navn, cpr. nummer og funktion for omfattede personer.

Det fremgår ikke af erklæringen, hvad den skal anvendes til, herunder altså ikke om erklæringen er nødvendig for at opnå spilletilladelse til en spillende træner, ligesom erklæringen ikke er omtalt i hverken turneringsreglement eller reglerne for kontrakt-foreninger og spillerkontrakter.

Det er denne erklæring, der tilsyneladende skulle føre til, at Århus GF ikke havde en lovlig spilletilladelse for Erik Veje Rasmussen.

Hvis DHF i november måned 2003, da der blev anmodet om spilletilladelse for Erik Veje Rasmussen, havde anmodet om at få indsendt en sådan erklæring, ville den være blevet indsendt i samme sekund.

Der er tale om en ren formalitet uden nogen form for praktisk betydning, og erklæringen indeholder ingen oplysninger, som ikke i forvejen er tilgængelige.

Århus GF udtaler sig ikke normalt om træneres og spilleres lønforhold. Undtagelsesvist kan vi dog også udadtil bekræfte, at Erik Veje Rasmussens årlige gage oversti-ger kr. 12.000!

Det er alt, hvad erklæringen går ud på, og der er i øvrigt tale om en oplysning, der fremgår af den trænerkontrakt, som der er henvist til i forbindelse med opnåelse af spilletilladelse.

Det er efter Århus GF’s opfattelse end ikke rimeligt at kritisere DHF’s sagsbehandling i sagen. DHF har udstedt en spilletilladelse til en spiller, som fra første færd af har opfyldt betingelserne for at være spilleberettiget.

DHF’s afgørelse i protestsagen

DHF’s afgørelse er korrekt i sin konklusion.

En klub kan ikke fratages point ved at anvende en spiller, som har en gyldig spilletilladelse, herunder et spillercertifikat med påtegning om spilleberettigelse.

Derimod er det ikke korrekt, når DHF i øvrigt tager AAB HÅNDBOLD’s protest til følge og lægger til grund, at Erik Veje Rasmussen var ulovlig i den pågældende kamp.

En spiller, som anvendes på baggrund af en gyldig spilletilladelse, kan pr. definition ikke anvendes ulovligt.

Derimod kan spilletilladelsen være meddelt ved en fejl, og dette må i så fald efterfølgende berigtiges.

En sådan fejl er imidlertid ikke klubbens problem, så længe spilletilladelsen ikke er opnået på et forkert grundlag, eksempelvis ved afgivelse af urigtige oplysninger eller tilsvarende. En situation, som ikke foreligger i den konkrete sag.

DHF’s afgørelse bør derfor ændres på dette punkt, og heri ligger det eneste principielle i sagen. En klub, der modtager en spilletilladelse, må kunne regne med, at den pågældende spiller herefter kan anvendes lovligt.

Bjerringbro-sagen

Århus GF kender ikke Bjerringbro-sagens nærmere omstændigheder.

Århus GF formoder dog, at forskellen på de to sager er, at Bjerringbro ikke på det tidspunkt, hvor de anvendte en nordmand, havde modtaget spilletilladelse for den pågældende.

Havde Bjerringbro ikke en gyldig spilletilladelse, består der ingen lighedspunkter mellem de to sager, og enhver sammenligning mellem de to sager må i så fald forstum-me.

Bjerringbro, som har involveret sig i protestsagen til støtte for AAB HÅNDBOLD med henvisning til sin egen sag fra sidste sæson, må fremvise en gyldig spilletilladelse for den pågældende nordmand på samme måde, som Århus GF kan fremvise en spille-tilladelse for Erik Veje Rasmussen.

AAB HÅNDBOLD må på banen

Har man sagt A, må man også sige B.

AAB HÅNDBOLD må belyse sagens faktum og oplyse, hvornår, på hvilken måde og fra hvem de har fået de oplysninger, som danner grundlag for protesten.

Ikke mindst påkalder det sig interesse, om AAB HÅNDBOLD var bekendt med de omstændigheder, der begrundede den efterfølgende protest forud for kampen mod Århus GF.

Århus GF har ikke nogen viden herom, men en del oplysninger afdækket af pressen indikerer dog, at AAB HÅNDBOLD var bekendt med problemstillingen forud for kampstart.

Hvis dette er korrekt, antager sagen nye dimensioner i relation til fair play og det kollegiale samarbejde, som håndboldligaklubberne i øvrigt udøver i fællesskab.

AAB HÅNDBOLD må i egen interesse melde klart ud og fortælle, hvornår de første gang blev bekendt med de omstændigheder, der begrundede protesten, og under alle omstændigheder må dette forløb belyses i den nu verserende protestsag.

AAB HÅNDBOLD har udtalt, at der er tale om en principsag.

Hvis der er noget principielt i sagen, må dette være en sag mellem AAB HÅNDBOLD og DHF. Selv AAB HÅNDBOLD kan ikke mene, at det er principielt vigtigt at få afklaret, om en klub skal miste to point, fordi den har anvendt en spiller på baggrund af en udstedt spilletilladelse.

AAB HÅNDBOLD har imidlertid valgt at rette sagen mod Århus GF med henblik på at få tilkendt to point, som er tabt i en regulær sportskamp. Dette viser, at sagen alene drejer sig om at få forøget pointhøsten og ikke noget som helst andet.

Enhver klub må naturligvis gøre op med sig selv, hvor langt man vil gå i sin iver for at få tilkendt to point ved skrivebordet, begrundet i en betydningsløs formalitet vedrørende en blanket, som end ikke er omtalt i DHF’s turneringsreglement m.v.

Herudover er det imidlertid også enhver klubs ret at hæve sig op over formaliteterne og vurdere en sag ud fra begreber som fair play og etik.

Århus GF har da også forudgående opfordret AAB HÅNDBOLD til at ”hæve sig” op over juraen og forholde sig til, hvor langt man vil gå i en sag som den foreliggende, hvor Århus GF kan fremvise et gyldigt spillercertifikat.

Svaret herpå har indtil nu været, at AAB HÅNDBOLD vil ”gå hele vejen”.

De danske ligaklubber er konkurrenter i kampen om point (på banen) og om sponsorernes gunst.

I øvrigt er ligaklubberne kolleger, der i fællesskab skal samarbejde om at udvikle Her-rehåndboldLigaen til en af Europas allerbedste ligaer med deraf følgende stigende interesse fra tilskuere og sponsorer.

Det er klart, at en sag som den foreliggende efterlader Århus GF med betydelig skuffelse over for AAB HÅNDBOLD, som hidtil har været opfattet som en af Århus GF’s nærmeste kolleger og samarbejdspartnere.

En sådan sag kan ikke undgå at skade det fremtidige samarbejde.

Århus GF havde helst set, at vi fortsat alene skulle udkæmpe drabelige kampe mod AAB HÅNDBOLD på banen og her lade den bedste vinde, således som det bl.a. for to sæsoner siden var tilfældet ,hvor vi i en spændende kamp i en udsolgt Arena tabte den afgørende kamp til AAB HÅNDBOLD om en slutspilsplads.

Nu må vi i stedet modvilligt se i øjnene, at kampen mod AAB HÅNDBOLD skal ud-kæmpes ved skrivebordet, selv om Århus GF egentlig ikke føler sig som part i sagen. Det er og må blive en sag mellem AAB HÅNDBOLD og DHF.

--o0o--

Århus GF er hermed fremkommet med sine uddybende bemærkninger til sagen og vil herefter på ny koncentrere sig om spillet på banen, hvor Århus GF indbyder til topopgør onsdag aften kl. 21.00 i Arenaen mod Skjern.

Henvendelse i anledning af nærværende pressemeddelelse kan ske til bestyrelsesformand Jan Børjesson på 20 19 74 60.


Tilbage til nyhedsoversigt
Websitesponsor