Home
Kontakt Aarhus-GF

Sidste nyt

10 december 2004
Kendelse i Aab-sagen - afsagt 10/12 2004
Af: DHF
Vedrørende AaB Håndbolds anke af den af DHF’s bestyrelse den 8. november 2004 trufne afgørelse.

Vedrørende

AaB Håndbolds anke af den af DHF’s bestyrelse den 8. november 2004 trufne afgørelse.


Ved skrivelse af 19. november 2004 har AaB Håndbold ved advokat Jesper Møller indanket den af Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse den 8. november 2004 trufne afgørelse, hvorved Forretnings-udvalgets afgørelse af 19. oktober 2004 blev stadfæstet.

Rets- og Voldgiftsudvalget har til brug ved sagens behandling modtaget de skriftlige indlæg, som har dannet grundlag for henholdsvis forretningsudvalgets og bestyrelsens afgørelser, og har herud-over modtaget ankeskrivelse af 19. november 2004 fra advokat Jesper Møller samt supplerende ind-læg af 29. november 2004 fra Århus GF ved advokat Jan Børjesson.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Erik Veje Rasmussen var spilleberettiget for Århus GF, da han deltog i håndboldkampen mellem Århus GF og AaB Håndbold den 13. oktober 2004, og såfremt dette ikke var tilfældet, hvilke sanktioner, der da skal anvendes overfor Århus GF.

Resultatet af Rets- og Voldgiftsudvalgets drøftelser og votering er følgende:

Århus GF var forud for håndboldkampen mod AaB den 18. oktober 2004 i besiddelse af den efter Turneringsreglementet påkrævede spilletilladelse for Erik Veje Rasmussen. Efter Turneringsregle-mentets regler var Erik Veje Rasmussen således utvivlsomt spilleberettiget

Af Reglement for Kontraktforeninger og Spillerkontrakters (Kontraktreglementets) afsnit ”Definiti-oner” pkt. 3.1.1, stk. 2, kan det udledes, at en af Kontraktreglementet omfattet spillerkontrakt, er ”en kontrakt, hvor spilleren ved håndboldspil oppebærer en pr. sæson eller pr. år angiven ydelse, …” (Rets- og Voldgiftsudvalgets kursivering).

Erik Veje Rasmussen oppebærer ikke sin ydelse fra Århus GF ved håndboldspil, men derimod ved udøvelse af trænergerning.

Erik Veje Rasmussens ansættelsesforhold i Århus GF findes derfor ikke at være omfattet af Kon-traktreglementet, da Erik Veje Rasmussens kontrakt med foreningen ikke kan karakteriseres som en ”spillerkontrakt” i overensstemmelse med Kontraktreglementets definition heraf.

Århus GF’s undladelse af at indgå spillerkontrakt med Erik Veje Rasmussen på DHF-standardformular kan derfor ikke føre til, at Erik Veje Rasmussen anses for ikke spilleberettiget for Århus GF i håndboldkampen mod AaB den 18. oktober 2004.

Århus GF har imidlertid i strid med kravet i DHF’s skrivelse af 28. juni 2001 undladt at indsende ”erklæring om lønnet forhold” for Erik Veje Rasmussen.

DHF’s skrivelse af 28. juni 2001 og det til skrivelsen vedlagte skema indeholder ikke oplysninger om, at manglende afgivelse af ”erklæring om lønnet forhold” for en spiller vil føre til, at den pågæl-dende spiller ikke er spilleberettiget.

Hverken kravet om indsendelse af ”erklæring om lønnet forhold” eller en eventuel sanktion ved undladelse heraf fremgår af Kontraktreglementet eller af DHF’s øvrige love, reglementer og propo-sitioner.

Det findes betænkeligt at anse en spiller for ikke spilleberettiget alene som følge af manglende overholdelse af et formalitetskrav, der udelukkende er meddelt i form af en skrivelse fra DHF, og som ikke i skrivelsen er sanktioneret.

Dette gælder så meget desto mere, når henses til, at Århus GF fra Dansk Håndbold Forbund ube-stridt har fået oplyst, at Erik Veje Rasmussen var spilleberettiget, da Århus GF var i besiddelse af behørig spilletilladelse, og da Erik Veje Rasmussen var ansat som træner og derfor ikke fik betaling for en spillerydelse.

Erik Veje Rasmussen findes derfor at have været anvendt som lovlig spiller i håndboldkampen mod AaB den 13. oktober 2004.

Rets- og Voldgiftsudvalget ændrer som følge heraf Dansk Håndboldforbunds bestyrelses flertals af-gørelse, således at AaB Håndbolds protest ikke tages til følge, da Århus GF ikke i kampen den 13. oktober 2004 anvendte en ulovlig spiller.

Rets- og Voldgiftsudvalgets kendelse kan i henhold til DHF’s love § 25, nr. 5 appelleres til Dansk Idræts-Forbunds Appeludvalg senest 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne.


Ønske om appel skal ske ved skriftlig begæring til DHF’s sekretariat.

På udvalgets vegne

Thorkild Rydahl
Formand

Tilbage til nyhedsoversigt
Websitesponsor